UWAGA! STYPENDIUM SZKOLNE (dot. uczniów ze Szczecina)


cropped-logo.pngStypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę nie może przekraczać kwoty 600,00 zł netto) do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, a w szczególności gdy w rodzinie występuje: C

  • bezrobocie,
  • niepełnosprawność,
  • ciężka lub długotrwała choroba,
  • wielodzietność,
  • alkoholizm lub narkomania,
  • brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
  • gdy rodzina jest niepełna.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z dokumentami należy złożyć w terminie od 01 września do dnia 14 września 2022 roku

Wnioski można pobrać w sekretariacie Ośrodka lub na stronie UM Szczecin:

urząd miastawydziały i biurawydział oświatyreferat programów wspierającychstypendia socjalne

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z dokumentami można składać u pedagoga szkolnego, (gabinet 5) lub w sekretariacie Ośrodka.

ŚRODKI  PIENIĘŻNE Z TYTUŁU : WYPRAWKA SZKOLNA, STYPENDIUM SZKOLNE ZOSTANĄ PRZEKAZANE NA WSKAZANE PRZEZ WNIOSKODAWCĘ KONTO BANKOWE- STOSOWNE OŚWIADCZENIE NALEŻY POBRAĆ ZE STRONY SOSW2. SZCZECIN/ ZAKŁADKA DLA RODZICÓW.