ZEBRANIA Z RODZICAMI

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

20.09.2018- zebranie z wychowawcami klas i wychowawcami grup wychowawczych.

 1. zapoznanie rodziców z organizacją r.szk.2018/2019: kalendarium, terminami wywiadówek, terminarzem imprez szkolnych, sportowych, terminami  dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych ( podpisanie oświadczeń);
 2. – zebranie od rodziców pisemnych oświadczeń dotyczących publikacji wizerunku ucznia;
 3. – z wymaganiami edukacyjnymi, kryteriami oceniania, warunkami poprawy ocen na wyższe,
 4. – poinformowanie o podstawowych aktach prawnych i poinformowanie o miejscu ich przechowywania
 5. -zasadach bezpieczeństwa na terenie placówki
 6. – zebranie aktualnych danych o uczniu i danych do kontaktu z rodzicami, zwolnień z zajęć wychowania fizycznego, zgód na samodzielne powroty ze szkoły
 7. -przeprowadzenie wyborów do trójek klasowych i do rady rodziców
 8. -przekazanie informacji o warunkach ubezpieczenia grupowego od nw
 9. -zapoznanie z ofertą edukacyjną placówki
 10. -poinformowanie o stronie internetowej placówki i działalności stowarzyszenia ,, Szansa”
 11. – poinformowanie o wysokości świadczeń na rzecz szkoły
 12. – poinformowanie o programie nauczania WŻR i zasadach uczestniczenia w zajęciach
 13. – poinformowanie o obowiązku złożeniu oświadczeń w sprawie udziału w lekcjach religii,
 14. -poinformowanie o wykazie podręczników i materiałów edukacyjnych
 15. -poinformowanie o wymaganiach dotyczących odzieży ochronnej na zajęciach PNZ

 

13.12.2018– zebrania z wychowawcami klas w celu poinformowania Rodziców o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z przedmiotów i zachowania, zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nagannymi, warunkach i trybie poprawiania ocen

14.02. 2019 –     wywiadówka śródroczna . Wystawa prac uczniowskich na sali gimnastycznej i zebrania z wychowawcami klas.

09.05. 2019 –   zebrania z wychowawcami klas w celu poinformowania Rodziców o przewidywanych rocznych cenach klasyfikacyjnych z przedmiotów i zachowania, zagrożeniach   ocenami niedostatecznymi, warunkach i trybie poprawiania ocen.