ZEBRANIA Z RODZICAMI

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W SOSW nr 2 W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

16.30 – spotkanie dyrektora z oddziałowymi Radami Rodziców i Prezydium Rady Rodziców SOSW

17:00 – spotkanie z wychowawcami klas

 Spotkania będą odbywały się w czwartki

 

22.09.2022 r.-  zebranie z wychowawcami klas i wychowawcami grup wychowawczych:

08.12.2022 r.– zebrania z wychowawcami klas w celu poinformowania  Rodziców
o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z przedmiotów i zachowania,  zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nagannymi, warunkach i trybie poprawiania ocen;

09.02.2023 r.-  zebranie śródroczne, poinformowanie o wynikach klasyfikacji za pierwsze półrocze. Wystawa prac uczniowskich w auli;

11.05.2023 r.– zebrania z wychowawcami klas w celu poinformowania Rodziców  o przewidywanych rocznych cenach klasyfikacyjnych z przedmiotów i zachowania,  zagrożeniach  ocenami niedostatecznymi, warunkach i trybie poprawiania ocen.

 

 

Spotkania zespołów do spraw pomocy psychologiczno- pedagogicznej (WOFU, IPET i wniosków o udzielenie pomocy psychologiczno- pedagogicznej):

do 23.09.2022 r.

do 07.12.2022 r.

do 07.06.2023 r.