ZEBRANIA Z RODZICAMI

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

W czwartki :

16.30 – spotkanie Trójek klasowych i Rady Rodziców SOSW NR 2 z dyrektorem

17:00 – spotkanie z wychowawcami klas

26.09.2019-  zebranie z wychowawcami klas i wychowawcami grup wychowawczych:

 1. zapoznanie rodziców z organizacją r.szk.2019/2020: kalendarium, terminami wywiadówek, terminarzem imprez szkolnych, sportowych, terminami  dni wolnych  od zajęć dydaktyczno- wychowawczych; zebranie od rodziców pisemnych oświadczeń; zwolnień z zajęć wychowania fizycznego, zgód na samodzielne powroty ze szkoły; zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi, kryteriami oceniania, warunkami poprawy ocen na wyższe;
 2. poinformowanie o podstawowych aktach prawnych i miejscu ich przechowywania; o zasadach bezpieczeństwa na terenie placówki; zebranie aktualnych danych o uczniu i danych do kontaktu z rodzicami;
 3. przeprowadzenie wyborów do trójek klasowych i do rady rodziców;
 4. przekazanie informacji o warunkach ubezpieczenia grupowego od nw;
 5. zapoznanie z ofertą edukacyjną placówki;
 6. poinformowanie o stronie internetowej placówki i działalności Stowarzyszenia Przyjaciół SOSW NR 2 ,, Szansa”;
 7. poinformowanie o wysokości świadczeń na rzecz szkoły;
 8. poinformowanie o programie nauczania WŻR i zasadach uczestniczenia w zajęciach;
 9. poinformowanie o obowiązku złożeniu oświadczeń w sprawie udziału w lekcjach religii;
 10. poinformowanie o wykazie podręczników i materiałów edukacyjnych;
 11. poinformowanie o wymaganiach dotyczących odzieży ochronnej  na zajęciach PNZ.

 

05.12.2019 – zebrania z wychowawcami klas w celu poinformowania  Rodziców
o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z przedmiotów i zachowania,  zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nagannymi, warunkach i trybie poprawiania ocen;

06.02.2020 –     wywiadówka śródroczna . Wystawa prac uczniowskich w auli i zebrania z wychowawcami klas.

21.05.2020 –   zebrania z wychowawcami klas w celu poinformowania Rodziców o przewidywanych rocznych cenach klasyfikacyjnych z przedmiotów i zachowania,  zagrożeniach    ocenami niedostatecznymi, warunkach i trybie poprawiania ocen.

Spotkania zespołów do spraw pomocy psychologiczno- pedagogicznej ( WOFU, IPET i wniosków o udzielenie pomocy psychologiczno- pedagogicznej):

do 19.09.2019 r.

do 06.12.2019 r.

do 20.05.2020 r.