ZEBRANIA Z RODZICAMI

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W SOSW Nr 2  W ROKU SZKOLNYM 2021/2021

16.30 – spotkanie z oddziałowymi Radami Rodziców  i Prezydium Rady Rodziców  SOSW NR 2 z dyrektorem

17:00 – spotkanie z wychowawcami klas

 Spotkania będą odbywały się w czwartki

 

Pierwsze spotkanie w roku szkolnym najpierw z wychowawcami klas, a następnie dyrektora z oddziałowymi Radami Rodziców.

 

23.09.2021 r.-  zebranie z wychowawcami klas i wychowawcami grup wychowawczych:

 1. zapoznanie rodziców z organizacją r.szk.2019/2020: kalendarium, terminami zebrań, harmonogramami imprez szkolnych i sportowych, godzin do dyspozycji dyrektora           ( zebranie pisemnych deklaracji); zebranie od rodziców pisemnych oświadczeń  ( Teczka wychowawcy klasy);  zwolnień z zajęć wychowania fizycznego; zgód na samodzielne powroty ze szkoły; zapoznanie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania Uczniów.
 2. poinformowanie o podstawowych wewnątrzszkolnych aktach prawnych i miejscu ich przechowywania; zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa na terenie placówki; zebranie aktualnych danych o uczniu i wychowanku oraz danych do kontaktu                           z rodzicami;
 3. przeprowadzenie wyborów do oddziałowych Rad Rodziców ;
 4. przekazanie informacji o warunkach ubezpieczenia grupowego od nw;
 5. zapoznanie z ofertą edukacyjną placówki;
 6. poinformowanie o stronie internetowej placówki, profilu na faceboocku i działalności Stowarzyszenia Przyjaciół SOSW NR 2 ,, Szansa”;
 7. poinformowanie o wysokości świadczeń na rzecz szkoły;
 8. poinformowanie o programie nauczania WŻR i zasadach uczestniczenia w zajęciach;
 9. poinformowanie o obowiązku złożeniu oświadczeń w sprawie udziału w lekcjach religii;
 10. poinformowanie o wykazie podręczników i materiałów edukacyjnych;
 11. poinformowanie o wymaganiach dotyczących ubezpieczenia i odzieży ochronnej  na zajęciach PNZ.

09.12.2021 r.– zebrania z wychowawcami klas w celu poinformowania  Rodziców
o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z przedmiotów i zachowania,  zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nagannymi, warunkach i trybie poprawiania ocen;

17.02.2022 r.-     zebranie śródroczne, poinformowanie o wynikach klasyfikacji za pierwsze półrocze .Wystawa prac uczniowskich w auli;

12.05.2022 r.–   zebrania z wychowawcami klas w celu poinformowania Rodziców o przewidywanych rocznych cenach klasyfikacyjnych z przedmiotów i zachowania,  zagrożeniach    ocenami niedostatecznymi, warunkach i trybie poprawiania ocen.

 

Spotkania zespołów do spraw pomocy psychologiczno- pedagogicznej ( WOFU, IPET                 i wniosków o udzielenie pomocy psychologiczno- pedagogicznej):

 

do 10.09.2021 r.

do 09.12.2021 r.

do 09.06.2022 r.