REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZAFEK SZKOLNYCH

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZAFEK SZKOLNYCH

W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2

W SZCZECINIE PRZY ULICY JAGIELLOŃSKIEJ 65

 

 

 1. Szafki szkolne są własnością Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 2  w Szczecinie.
 2. Każda szafka zamykana jest na czterocyfrowy kod szyfrowy. Każdy uczeń ma indywidualny kod do szafki.
 3. W przypadku zablokowania szafki uczeń zgłasza się do kierownika administracyjno- gospodarczego SOSW nr 2 .
 4. Szkoła prowadzi ewidencję korzystania z szafek. Ewidencja jest przechowywana u kierownika gospodarczego szkoły.
 5. Za zniszczenie szafki odpowiada uczeń korzystający z niej. Szkoła nie będzie rozstrzygać sporów dotyczących zniszczenia szafki.
 6. Szafki szkolne mają służyć do przechowywania obuwia, ubrań oraz innych przedmiotów niezbędnych na terenie szkoły. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zawartość szafki.
 7. Uczeń, który otrzymał szafkę szkolną powinien dbać o jej należyte użytkowanie i poszanowanie oraz utrzymanie porządku wokół własnej szafki.
 8. Uczeń nie może udostępnić przydzielonej szafki innym uczniom, a także zamienić się z nimi na szafki.
 9. Użytkownik szafki ponosi odpowiedzialność za jej zawartość. Nie wolno przechowywać w szafce żadnych przedmiotów szklanych, produktów spożywczych, napojów z niezabezpieczonym zamknięciem.
 10. Zabrania się dokonywania wewnątrz i na zewnątrz szafki napisów, rysunków i naklejania czegokolwiek oraz innych działań mających skutek trwały. Stwierdzenie przez szkołę wymienionych działań jest równoznaczne z uznaniem szafki za zniszczoną.
 11. Zakazuje się przemieszczania szafek oraz wrzucania czegokolwiek za szafki.
 12. Przed feriami zimowymi oraz przed zakończeniem roku szkolnego wychowawca sprawdza stan szafki w obecności ucznia.
 13. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.11.2016 r. i jest udostępniony na stronie internetowej szkoły.
 1. Z Regulaminem zapoznają się Rodzice i Uczniowie w każdym roku szkolnym.

 

Dyrektor SOSW nr 2

Lilianna Wilkowska