REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Uczniowie przyjmowani są do szkół ponadgimnazjalnych oraz ponadpodstawowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2 w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 65 przez cały rok szkolny.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 kształci młodzież niepełnosprawną intelektualnie ( w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym) do 24 roku życia.

INFORMACJE NA TEMAT OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (RODO) ZNAJDUJĄ SIĘ tutaj

REGUAMIN REKRUTACJI ZNAJDUJE SIĘ tutaj

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ZNAJDUJĄ SIĘ tutaj

NA ROK SZKOLNY 2019/2020 OŚRODEK PROWADZI NABÓR DO SZKÓŁ:

I. Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 2

Realizowane będą następujące formy zajęć:

  1. zajęcia edukacyjne:
  • funkcjonowanie osobiste i społeczne
  • zajęcia rozwijające komunikowanie się
  • zajęcia kształtujące kreatywność
  • przysposobienie do pracy

2. zajęcia rewalidacyjne

PLIKI DO POBRANIA:

Szkoła Przysposabiająca – podanie oraz wymagane dokumenty

II. Kierunki kształcenia w klasach I Branżowej Szkoły I stopnia nr 12
w roku szkolnym  2019/2020 dla absolwentów gimnazjum:

III. Kierunki kształcenia w klasach I Branżowej Szkoły I stopnia nr 12
w roku szkolnym  2019/2020 dla absolwentów szkoły podstawowej:

PLIKI DO POBRANIA:

Branżowa Szkoła – podanie oraz wymagane dokumenty

 

 

UCZNIOWIE SPOZA SZCZECINA MAJĄ MOŻLIWOŚĆ ZAMIESZKANIA W INTERNACIE.

Rodzic, opiekun prawny ucznia zamieszkałego w Szczecinie składa wniosek o wydanie skierowania do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2  w Wydziale Oświaty w Urzędzie Miejskim w Szczecinie, ul. Armii Krajowej 1, a ucznia zamieszkałego poza Szczecinem w Wydziale Oświaty właściwym dla miejsca jego zamieszkania. Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY.
Poniedziałek – Piątek w godz. 7:30 – 15:30. Tel. 91 4845194, Fax. 91 4845156