REKRUTACJA

zawody

Uczniowie przyjmowani są do szkół ponadpodstawowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2 w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 65 przez cały rok szkolny.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 kształci młodzież niepełnosprawną intelektualnie ( w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym) do 24 roku życia.

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE NA ROK SZKOLNY 2020/2021 W CZASIE TRWAJĄCEGO ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO ZNAJDUJE SIĘ tutaj

DEKLARACJA ZAPISU UCZNIA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021 ZNAJDUJE SIĘ tutaj

INFORMACJA NA TEMAT REKRUTACJI W ZWIĄZKU Z ROSNĄCYM ZAGROŻENIEM EPIDEMIOLOGICZNYM ZNAJDUJE SIĘ tutaj

INFORMACJE NA TEMAT OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (RODO) ZNAJDUJĄ SIĘ tutaj

REGULAMIN REKRUTACJI ZNAJDUJE SIĘ tutaj

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ZNAJDUJĄ SIĘ tutaj

NA ROK SZKOLNY 2020/2021 OŚRODEK PROWADZI NABÓR DO SZKÓŁ:

I. Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 2

Realizowane będą następujące formy zajęć:

  1. zajęcia edukacyjne:
  • funkcjonowanie osobiste i społeczne
  • zajęcia rozwijające komunikowanie się
  • zajęcia kształtujące kreatywność
  • przysposobienie do pracy

2. zajęcia rewalidacyjne

PLIKI DO POBRANIA:

Szkoła Przysposabiająca – podanie oraz wymagane dokumenty
Szkoła Przysposabiająca – ulotka

II. Kierunki kształcenia w klasach I Branżowej Szkoły I stopnia nr 12
w roku szkolnym  2020/2021 dla absolwentów szkoły podstawowej:

PLIKI DO POBRANIA:

Branżowa Szkoła – podanie oraz wymagane dokumenty
Branżowa Szkoła – ulotka

 

UCZNIOWIE SPOZA SZCZECINA MAJĄ MOŻLIWOŚĆ ZAMIESZKANIA W INTERNACIE.

UCZNIOWIE DO SPECJALNEGO  OŚRODKA SZKOLNO–WYCHOWAWCZEGO NR 2 W SZCZECINIE SA PRZYJMOWANI NA PODSTAWIE SKIEROWANIA.

Rodzic, opiekun prawny ucznia zamieszkałego w Szczecinie składa wniosek o wydanie skierowania do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2  w Wydziale Oświaty w Urzędzie Miejskim w Szczecinie, ul. Armii Krajowej 1, a ucznia zamieszkałego poza Szczecinem w Wydziale Oświaty właściwym dla miejsca jego zamieszkania. Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY.
Poniedziałek – Piątek w godz. 7:30 – 15:30. Tel. 91 4845194, Fax. 91 4845156

ZARZĄDZENIE KURATORA OŚWIATY

w sprawie kreślenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych (w tym klas wstępnych przygotowujących uczniów do kontynuowania nauki w oddziałach dwujęzycznych w liceach i technikach, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe), do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych oraz na semestr pierwszy klas I publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych, na rok szkolny 2020/2021 w województwie zachodniopomorskim

Zarządzenie nr 2/2020 (15kB)

 

Załączniki do zarządzenia:

Załącznik nr 1 (29kB)

Załącznik nr 2 (25kB)

Załącznik nr 3 (23kB)