REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Uczniowie przyjmowani są do szkół ponadgimnazjalnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2 w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 65 przez cały rok szkolny.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 kształci młodzież niepełnosprawną intelektualnie ( w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym) do 24 roku życia.

INFORMACJE NA TEMAT OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (RODO) ZNAJDUJĄ SIĘ tutaj

REGUAMIN REKRUTACJI ZNAJDUJE SIĘ tutaj

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ZNAJDUJĄ SIĘ tutaj

NA ROK SZKOLNY 2018/2019 OŚRODEK PROWADZI NABÓR DO SZKÓŁ:

I. SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY NR 2

Realizowane będą następujące formy zajęć:

  1. zajęcia edukacyjne:
  • funkcjonowanie osobiste i społeczne
  • zajęcia rozwijające komunikowanie się
  • zajęcia kształtujące kreatywność
  • przysposobienie do pracy

2. zajęcia rewalidacyjne

PLIKI DO POBRANIA:

Szkoła Przysposabiająca – podanie oraz wymagane dokumenty

II. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA  NR 12 IM. JANA PAWA II (KLASY I)

PLIKI DO POBRANIA:

Branżowa Szkoła – podanie oraz wymagane dokumenty

IIa. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA  NR 12 IM. JANA PAWA II (KLASY II)

III. ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 16 (do klas III) 

PLIKI DO POBRANIA:

Zasadnicza Szkoła Zawodowa-podanie

UCZNIOWIE SPOZA SZCZECINA MAJĄ MOŻLIWOŚĆ ZAMIESZKANIA W INTERNACIE.

Rodzic, opiekun prawny ucznia zamieszkałego w Szczecinie składa wniosek o wydanie skierowania do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2  w Wydziale Oświaty w Urzędzie Miejskim w Szczecinie, ul. Armii Krajowej 1, a ucznia zamieszkałego poza Szczecinem w Wydziale Oświaty właściwym dla miejsca jego zamieszkania. Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY.
Poniedziałek – Piątek w godz. 7:30 – 15:30. Tel. 91 4845194, Fax. 91 4845156