REKRUTACJA

zawody

Uczniowie przyjmowani są do szkół ponadpodstawowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2 w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 65 przez cały rok szkolny.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 kształci młodzież niepełnosprawną intelektualnie ( w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym) do 24 roku życia.

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE NA ROK SZKOLNY 2021/2022 W CZASIE TRWAJĄCEGO ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO ZNAJDUJE SIĘ tutaj

DEKLARACJA ZAPISU UCZNIA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2021/2022 ZNAJDUJE SIĘ tutaj

INFORMACJE NA TEMAT OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (RODO) ZNAJDUJĄ SIĘ tutaj

REGULAMIN REKRUTACJI ZNAJDUJE SIĘ tutaj

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ZNAJDUJĄ SIĘ tutaj

NA ROK SZKOLNY 2021/2022 OŚRODEK PROWADZI NABÓR DO SZKÓŁ:

I. Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 2

Realizowane będą następujące formy zajęć:

  1. zajęcia edukacyjne:
  • funkcjonowanie osobiste i społeczne
  • zajęcia rozwijające komunikowanie się
  • zajęcia kształtujące kreatywność
  • przysposobienie do pracy

2. zajęcia rewalidacyjne

PLIKI DO POBRANIA:

Szkoła Przysposabiająca – podanie oraz wymagane dokumenty
Szkoła Przysposabiająca – ulotka

II. Kierunki kształcenia w klasach I Branżowej Szkoły I stopnia nr 12
w roku szkolnym  2021/2022 dla absolwentów szkoły podstawowej:

PLIKI DO POBRANIA:

Branżowa Szkoła – podanie oraz wymagane dokumenty
Branżowa Szkoła – ulotka

 

UCZNIOWIE SPOZA SZCZECINA MAJĄ MOŻLIWOŚĆ ZAMIESZKANIA W INTERNACIE.

UCZNIOWIE DO SPECJALNEGO  OŚRODKA SZKOLNO–WYCHOWAWCZEGO NR 2 W SZCZECINIE SA PRZYJMOWANI NA PODSTAWIE SKIEROWANIA.

Rodzic, opiekun prawny ucznia zamieszkałego w Szczecinie składa wniosek o wydanie skierowania do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2  w Wydziale Oświaty w Urzędzie Miejskim w Szczecinie, ul. Armii Krajowej 1, a ucznia zamieszkałego poza Szczecinem w Wydziale Oświaty właściwym dla miejsca jego zamieszkania. Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY.
Poniedziałek – Piątek w godz. 7:30 – 15:30.  Tel. 91 4845194

ZARZĄDZENIE KURATORA OŚWIATY

w sprawie kreślenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych (w tym klas wstępnych przygotowujących uczniów do kontynuowania nauki w oddziałach dwujęzycznych w liceach i technikach, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe), do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych oraz na semestr pierwszy klas I publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych, na rok szkolny 2020/2021 w województwie zachodniopomorskim

Zarządzenie nr 4/2021 (14kB)

 

Załączniki do zarządzenia:

Załącznik nr 1 (25kB)

Załącznik nr 2 (24kB)