ZASADY REKRUTACJI

REKRUTACJA PRZEPROWADZANA JEST ZGODNIE ZE STATUTEM S0SW NR 2

ZASADY PRZYJECIA DO ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 16:

 1. Uczniami Szkoły Zawodowej nr 16 w Ośrodku może być młodzież do ukończenia 24 roku życia, absolwenci gimnazjum posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 2. Rekrutacja do Szkoły Zawodowej nr 16 odbywa się w terminie podanym corocznie przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.
 3. Dokumentację naboru kompletuje pedagog Ośrodka.
 4. Dyrektor Ośrodka powołuje komisje rekrutacyjno – kwalifikacyjną, która realizuje nabór zgodnie ze statutem.
 5. Uczeń przyjęty jest do klasy na wniosek opiekunów, na podstawie skierowania wydanego przez właściwy organ samorządu terytorialnego i na podstawie odrębnych przepisów.
 6. Za sprawna organizację naboru odpowiada Dyrektor Ośrodka.
 7. Do ZSZS uczniowie mogą być przyjmowani w ciągu roku szkolnego.

ZASADY PRZYJĘCIA DO SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY NR 2:

 1. Uczniami Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 2 w Ośrodku może być młodzież do ukończenia 24 roku życia, absolwenci gimnazjum posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 2. Rekrutacja do Szkoły Przysposabiającej nr 2 odbywa się w terminie podanym corocznie przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.
 3. Dokumentację naboru kompletuje pedagog Ośrodka.
 4. Dyrektor Ośrodka powołuje komisje rekrutacyjno – kwalifikacyjną, która realizuje nabór zgodnie ze statutem.
 5. Uczeń przyjęty jest do klasy na wniosek opiekunów, na podstawie skierowania wydanego przez właściwy organ samorządu terytorialnego i na podstawie odrębnych przepisów.
 6. Za sprawna organizację naboru odpowiada Dyrektor Ośrodka.
 7. Do Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 2 uczniowie mogą być przyjmowani w ciągu roku szkolnego.

ZASADY PRZYJECIA DO GRUP WYCHOWAWCZYCH (INTERNATU):

 1. Wychowankiem grupy wychowawczejmoże być uczeń mieszkajacy w miejscowości, z której codzienny dojazd do szkoły jest niemożliwy lub w istotny sposób utrudniony.
 2. W przypadkach szczególnie uzasadnionych warunkami materialnymi i wychowawczymi, na wniosek wychowawcy klasy do grupy wychowawczej może być przyjęty uczeń mieszkajacy w Szczecinie lub w miejscowości w pobliżu Szczecina.
 3. Pierwszeństwo w przyjęciu do grupy wychowawczej przysługuje:
  – wychowankom Domów Dziecka, Rodzinnych Domów Dziecka oraz rodzin zastępczych,
  – dzieciom samotnych matek lub ojców,
  – dzieciom z rodzin wielodzietnych,
  – uczniom , którzy mieszkali w innternacie w roku poprzednim.
 4. Podanie w sprawie przyjęcia do grupy wychowawczej wraz z innymi dokumentami określonymi odrębnymi przepisami składa uczeń lub opiekunowie w sekretariacie szkoły w terminie ustalonym przez kierownika ds. opiekuńczo – wychowawczych.
 5. Podanie musi być podpisane przez opiekunów, którzy zobowiązują się do systematycznego regulowania opłat za żywienie wychowanka.