POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

 Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w SOSW nr 2

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:

 1.  ucznia,
 2.  rodziców ucznia,
 3.  dyrektora szkoły,
 4. nauczyciela,
 5.  wychowawcy,
 6.  specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem,
 7.  pielęgniarki szkolnej,
 8.  poradni,
 9.  pracownika socjalnego,
 10. asystenta rodziny,
 11.  kuratora sądowego,
 12.  organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 

W  szkole pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

 • zajęć rozwijających uzdolnienia;
 • zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
 • zajęć dydaktyczno- wyrównawczych;
 • zajęć specjalistycznych:
  1.  korekcyjno- kompensacyjnych,
  2. logopedycznych,
  3. rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne,
  4. innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 • zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
 • warsztatów;
 • porad i konsultacji.