ZAJĘCIA DODATKOWE ORAZ POMOC PSYCH.- PEDAG.

W Szkole Przysposabiającej do Pracy nr 2 uczniowie mają możliwość skorzystać z różnorodnych zajęć z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej, z zajęć rewalidacyjnych oraz zajęć dodatkowych:

 1. porady i konsultacje
 2. zajęcia logopedyczne
 3. zajęcia emocjonalno- społeczne (TUS)
 4. zajęcia z doradcą zawodowym
 5. zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze (w ramach zajęć rewalidacyjnych)
 6. zajęcia logopedyczne (w ramach zajęć rewalidacyjnych)
 7. zajęcia korekcyjno – kompensacyjne (w ramach zajęć rewalidacyjnych)
 8. zajęcia emocjonalno-społeczne (w ramach zajęć rewalidacyjnych)
 9. zajęcia gimnastyki korekcyjnej (w ramach zajęć rewalidacyjnych)
 10. zajęcia integracji sensorycznej (w ramach zajęć rewalidacyjnych)
 11. zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne (w ramach zajęć rewalidacyjnych),
 12. trening słuchowy – usprawnianie słuchu (w ramach zajęć rewalidacyjnych)
 13. zajęcia rewalidacyjne,
 14. zajęcia rozwijające uzdolnienia- koło wokalne
 15. zajęcia rozwijające uzdolnienia koło plastyczne
 16. zajęcia rozwijające uzdolnienia- koło warcabowe
 17. zajęcia rozwijające zainteresowania – zespół wokalno- teatralny „Wilkililki”
 18. zajęcia koła teatralnego
 19. zajęcia ceramiczne
 20. warsztaty filmowe
 21. zajęcia sportowe
 22. wycieczki oraz biwaki