Przetargi

Specyfikacja warunków przetargu na wynajem pomieszczeń znajdujących się na terenie

 Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2, ul. Jagiellońska 65,  w Szczecinie

 w roku szkolnym 2022/2023 w okresie przerwy wakacyjnej

 

Działając w oparciu o przepisy Uchwały Rady Miasta Szczecin nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania  z nieruchomości gminnych przez jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (z  późn. zm.: Dz. U. Woj. Zachodniopom. z 2006 r. Nr 108, poz. 2078; z 2007 r. nr 95, poz. 1677; z 2009 r. Nr 4, poz. 154; z 2010 r. Nr 10, poz. 188; z 2012 r. poz. 1535; z 2015 r., poz. 2447), dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2, ul. Jagiellońska 65,  w Szczecinie,  ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem pomieszczeń znajdujących się na terenie Ośrodka.

 1. Przedmiot przetargu
 2. Przedmiotem przetargu jest wynajem pomieszczeń Ośrodka:
 1. sala gimnastyczna o powierzchni 196 m2

       udostępniana w  celu prowadzenia zajęć sportowych, prowadzenia działalności edukacyjnej,

       w następujących dniach tygodnia:

 

Dzień tygodnia

godzina

poniedziałek.  

10:00 – 15:00

wtorek

10:00 – 15:00

środa

10:00 – 15:00

czwartek

10:00 – 15:00

piątek

10:00 – 15:00

 1. aula o powierzchni 125m2 w następujących dniach tygodnia:

Dzień tygodnia

godzina

poniedziałek

10:00 – 15:00

wtorek

10:00 – 15:00

środa

10:00 – 15:00

czwartek

10:00 – 15:00

piątek

10:00 – 15:00

 1. Sala dydaktyczna o powierzchni ok.40m2 w następujących dniach tygodnia:

Dzień tygodnia

godzina

poniedziałek.  

7:00 – 17:00

wtorek

7:00 – 17:00

środa

7:00 – 17:00

czwartek

7:00 – 17:00

piątek

7:00 – 17:00

 

 1. Minimalne stawki wynajmu poszczególnych pomieszczeń wynoszą:

Pomieszczenie

Cena minimalna za 1h/60min netto

sala gimnastyczna

77,24  netto*

aula

48,79 netto *

Sala dydaktyczna

28,46 zł netto*

 

      * w/w cena nie dotyczy okazjonalnych i „jednodniowych” najmów

 

Pomieszczenia wynajmuje się wraz z prawem do wspólnego użytkowania sanitariatów, wody i energii.

 

 1. Wynajem wszystkich pomieszczeń może nastąpić w celu prowadzenia działalności gospodarczej nie mającej negatywnego wpływu na funkcjonowanie szkoły.
 2. Przygotowanie i złożenie oferty
 3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
 4. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wynajem jednego pomieszczenia lub kilku, przy czym każda z części będzie rozpatrywana osobno.
 5. Na ofertę składają się:
  • oferta cenowa sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji warunków przetargu;
  • zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub odpis         z właściwego rejestru (w przypadku firm, stowarzyszeń, fundacji – nie starszy niż 3 miesiące);
  • kserokopia decyzji o nadaniu numeru NIP i Regon;
  • ksero dowodu osobistego (w przypadku osoby fizycznej)
  • oświadczenie wykonawcy o braku przesłanek do wykluczenia z postępowania według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji warunków przetargu;
 6. Dokumenty muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do występowania w imieniu oferenta. Kserokopie dokumentów muszą być poświadczone przez oferenta „za zgodność                        z oryginałem”.
 7. Do oferty na wynajem należy dołączyć informację charakteryzującą planowaną działalność  w wynajętym pomieszczeniu.
 8. Oferta winna zostać złożona w formie elektronicznej na adres mailowy: sosw2@miasto.szczecin.pl Dopuszcza się również złożenie oferty w formie papierowej w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:30 w terminie do 19.05.2023 r. do godziny 13.00. E-mail ofertowy należy zatytułować „Oferta na wynajem pomieszczenia Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2, ul. Jagiellońska 65,  w Szczecinie   05.2023 r.” .
 9. Oferty złożone po  tym terminie nie będą rozpatrywane.
 10. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 05.2023r. o godz. 14.00

 

III. Wybór najkorzystniejszej oferty

 

 1. Kryterium wyboru oferty stanowić będzie:

– zaproponowana najwyższa godzinowa wysokość stawki za wynajem w/w pomieszczeń,

– rodzaj prowadzonej działalności w wynajmowanym pomieszczeniu,

-ilość dni wynajmu w tygodniu,

-łączna ilość godzin wynajmu w tygodniu,

– ubezpieczenia od zniszczeń, uszkodzeń wynajmowanego pomieszczenia.

 1. Dyrektor dopuszcza możliwość podpisania umowy wynajmu z oferentami, którzy zaoferowali 

       niższe stawki  czynszu pod warunkiem, że grafik pracy nie będzie kolidował z grafikiem pracy    

        najemcy, którego oferta został uznana za najkorzystniejszą. 

 1. Oferent zostanie związany ofertą przez 7 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.
 2. Wyniki przetargu zostaną ogłoszone niezwłocznie po jego zakończeniu, na stronie internetowej Ośrodka.
 3. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do zawarcia umowy, w terminie wskazanym przez dyrektora Ośrodka.
 4. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, wówczas wybrana zostanie najkorzystniejsza z pozostałych ofert.
 5. Umowa zostanie zawarta na czas określony: 26.06.-25.08.2023
 6. Do czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z tekstem umowy najmu ( załącznik nr 3), który nie podlega negocjacjom.
 7. Wynajmującemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy zaoferowali te same warunki.
 8. Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienie przetargu w całości lub w części bez podania przyczyn.
 1. Wyjaśnienia i informacje
 1. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Iwona Rutkowska – kierownik gospodarczy   

         tel. 534 710 129, mail: i.rutkowska@sosw2.szczecin.pl

 1. Pomieszczenia do wynajęcia można obejrzeć po uzgodnieniu terminu (mailowo lub telefonicznie)
 2. Specyfikacja wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej Ośrodka oraz w siedzibie  

      Zamawiającego –  w sekretariacie Ośrodka, ul. Jagiellońska 65 w Szczecinie

 

Załączniki do specyfikacji :

 1. Załącznik nr 1 – formularz oferty
 2. Załącznik nr 2 – oświadczenia wykonawcy o braku przesłanek do wykluczenia z postępowania
 3. Załącznik nr 3 – wzór umowy najmu pomieszczenia